Zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2019 roku  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy  Borowa w 2018 roku, oraz debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowa wotum zaufania.
 8. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2018 rok i sprawozdania finansowego.
 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy Borowa o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Borowa za 2018 rok.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 13. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 14. Podjecie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników zgłoszonych do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję 2020-2023.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Wiącek