Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało, że zidentyfikowało błąd na opracowanych na terenie gminy Borowa mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego i rozpoczęło już prace zmierzające do aktualizacji ww. map.

Podanie zaktualizowanych map do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 171 ust. 5 ustawy – Prawo wodne planowane jest w czerwcu 2022 r.

Składamy podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w sprawę, w szczególności parlamentarzystów z Podkarpacia, mieszkańców Gminy Borowa, Wójta Gminy Borowa, Rady Gminy Borowa  oraz sołtysów.

Przedstawienie raportu o stanie gminy to obowiązek, wynikający z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Raport o stanie Gminy Borowa za 2020 rok

Zgłoszenie do udziału w debacie

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje o sposobie naliczania opłat za pobór wody w miesiącu maju dla miejscowości: Górki, Surowa, Gliny Wielkie, Łysakówek, Wola Pławska, Orłów, Pławo i Gliny Małe.
Mieszkańców wskazanych miejscowości prosimy o podawanie odczytów wodomierzy  telefonicznie na numer: 175810325 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Stan licznika wody proszę zgłaszać w terminach:

  • Górki – do 06.05.2021 r.
  • Surowa – do 10.05.2021 r.
  • Gliny Wielkie – do 11.05.2021 r.
  • Łysakówek – do 13.05.2021 r.
  • Wola Pławska – do 17.05.2021 r.
  • Orłów – do 18.05.2021 r.
  • Pławo – do 19.05.2021 r.
  • Gliny Małe – do 21.05.2021 r.

Po upływie ww. terminów faktury za wodę wystawiane będą na podstawie średniego zużycia.
Faktury dostarczane będą przez inkasenta GZGK do skrzynek pocztowych lub drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 175810325.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje o sposobie naliczania opłat za pobór wody w miesiącu kwietniu dla miejscowości: Sadkowa Góra i Borowa.
Mieszkańców wskazanych miejscowości prosimy o podawanie odczytów wodomierzy  telefonicznie na numer: 17 581 03 25 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Stan licznika wody należy zgłaszać w terminach:

  • Sadkowa Góra – do 08.04.2021 r.
  • Borowa – do 14.04.2021 r.

Po upływie ww. terminów faktury za wodę wystawiane będą na podstawie średniego zużycia.
Faktury dostarczane będą przez inkasenta GZGK do skrzynek pocztowych lub drogą elektroniczną na wskazany przez klienta adres e-mail.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje, że w związku z trwającymi pracami remontowymi sieci wodociągowej, w dniach 17.03.2021-31.03.2021 mogą wystąpić krótkie przerwy w dostawie wody w miejscowości Borowa.

Za utrudnienia przepraszamy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2020 r. na terenie gminy Borowa.

Na podstawie analizy wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia, dostarczonej przez wodociąg sieciowy Borowa, inspekcja sanitarna stwierdza, że mieszkańcy gminy Borowa spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn.: bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.