Podpisanie umowy

W dniu 22.06.2021 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „POLBUD” Tomasz Darowski Kłoda na realizację inwestycji polegającej na przebudowie 13 odcinków dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w miejscowościach: Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Orłów, Pławo, Sadkowa Góra, Surowa.

W ramach przebudowy zostaną m.in. wykonane prace obejmujące:

  • wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem,
  • wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  • uzupełnienie poboczy i zjazdów kruszywem.

Łączna długość remontowanych odcinków dróg wynosi  2 720 m.
Koszt inwestycji brutto - 478 481,07 zł.
Termin zakończenia wraz z odbiorem końcowym - 13.08.2021 r.

 

Gmina Borowa otrzymała 450 000 zł (co stanowi 50% planowanych kosztów inwestycji) dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Borowej. Symboliczną promesę wręczył Wójtowi Gminy Borowa Stanisławowi Mieszkowskiemu - Poseł na Sejm RP  Fryderyk Kapinos.
Inwestycja obejmuje budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 20mx40m, budowę boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej, wykonanie odwodnienia terenu, budowę zaplecza higieniczno-sanitarnego, wykonanie oświetlenia i zagospodarowanie terenu w ławki, kosze i stojaki na rowery.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 2022 rok.

W dniu 2 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące najważniejsze inwestycję samorządowe zrealizowane w gminie Borowa w 2020 r. Omawiane inwestycje dotyczyły:

  • przebudowy dróg w centrum wsi Borowa – etap II, koszt realizacji inwestycji 3 333 210 zł, w tym dofinansowanie 1 993 376 zł

Enea Elektrownia Połaniec i Gmina Borowa podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej. Planowana instalacja o mocy do 2 MW może powstać na 2 ha gruntach należących do gminy Borowa.

Grupa Enea rozwija projekty z zakresu zielonej energii i sukcesywnie zwiększa produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W 2019 r. Grupa Enea wytworzyła 2,3 TWh energii elektrycznej ze źródeł OZE – był to wzrost o 12,5% w porównaniu z rokiem 2018 r. List intencyjny stanowi wyraz woli podjęcia współpracy między Eneą Połaniec a Gminą Borowa w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej. Szczegóły oraz model współpracy uregulują odrębne umowy.

W Elektrowni Połaniec dzięki Zielonemu Blokowi o mocy 225 MW wytwarzamy energię elektryczną z OZE. Chcemy rozwijać zielone źródła energii, stąd kolejny projekt dotyczący fotowoltaiki. Podpisaliśmy już wcześniej listy intencyjne dotyczące fotowoltaiki z gminą Staszów, Osiek, a także z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”, teraz do tego grona dołącza gmina Borowa. Plany budowy elektrowni fotowoltaicznej przez Eneę Połaniec wpisują się w Strategię Rozwoju Grupy Enea, która koncentruje się na zrównoważonej transformacji aktywów wytwórczych w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii – powiedział Jacek Kutz, wiceprezes Enei Elektrowni Połaniec.

Udało się rozpocząć proces, który może przynieść wiele dobrego dla mieszkańców naszej gminy. Włączając się w zielone projekty, oferujemy energetyce niewykorzystywane przez rolnictwo grunty pod budowę wielkoobszarowych instalacji fotowoltaicznych. Dla Gminy Borowa inwestycja ta będzie dużym krokiem prorozwojowym, co bardzo nas cieszy – powiedział Stanisław Mieszkowski, Wójt Gminy Borowa.

Inwestycje w farmy fotowoltaiczne wpisują się w założenia projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., która zakłada rozwój odnawialnych źródeł energii w celu zróżnicowania struktury wytwarzania i obniżenia emisyjności.

W dniu 13.07.2020 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem  Budowlanym  „POLBUD” Tomasz Darowski Kłoda na realizację zadania polegającego na przebudowie dróg:

  • dz. nr ewid. 222/1 w miejscowości Gliny Wielkie (185 m drogi asfaltowej),
  • dz. nr ewid. 770 w miejscowości Górki (305 m drogi asfaltowej),

oraz remoncie dróg:

  • dz. nr ewid. 1940 w miejscowości Borowa (255 m drogi asfaltowej),
  • dz. nr ewid. 402 w miejscowości Gliny Wielkie (105 m drogi asfaltowej),
  • dz. nr ewid. 770 w miejscowości Górki (350 m drogi asfaltowej),
  • dz. nr ewid. 175 w miejscowości Surowa (155 m drogi asfaltowej).

na kwotę brutto w wysokości 190.069,45 zł.
Zadanie dotyczące przebudowy dróg w Glinach Wielkich i Górkach jest dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w kwocie 72.000 zł oraz budżetu Gminy w kwocie 257,58 zł.
Zadania remontowe dróg w Borowej, Glinach Wielkich, Górkach i Surowej finansowane są ze środków funduszów sołeckich wymienionych sołectw w kwocie 81.469,83 zł oraz dofinansowane z budżetu Gminy w kwocie 36.599,63 zł.

Termin zakończenia realizacji wraz z odbiorem końcowym upływa z dniem 14.08.2020 r.

Miła informacja pod koniec tygodnia.

Gmina Borowa otrzymała dofinansowanie w ramach funduszu inwestycji samorządowych w wysokości 597 789 zł z programu #tarczadlasamorządów