Zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku  (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się X sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Gospodarka mieniem komunalnym - ocena stanu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
7. Analiza stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.
8. Analiza funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i zadań przyjętych do realizacji w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa.
10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.