Informacja dla mieszkańców gminy Borowa, którzy chcą wziąć czynny udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Borowa w roku 2018 podczas VIII Sesji Rady Gminy Borowa, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa.
Zgodnie z art. 28aa ust. 6-8 ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 
 Wójt Gminy Borowa
 
 Stanisław Mieszkowski