Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Stanowisko Rady Gminy Borowa w sprawie Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 6. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
 8. Ocena porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa na terenie gminy – informacja OSP i Rewiru Policji.
 9. Informacja o funkcjonowaniu systemu zdrowia na terenie gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej za rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.