Zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku  (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przygotowanie szkół oraz placówek oświaty i wychowania przedszkolnego do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
 7. Analiza stanu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami na terenie gminy.
 8. Analiza funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i zadań przyjętych do realizacji w roku 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata 2020-2030.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.