Zawiadamiam, że w dniu 30 października 2019 roku (środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Borowa.
 7. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Borowa.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Borowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Borowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 13. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 14. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady        
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.