Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena placówek oświaty i wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Borowa w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Analiza i ocena stanu sportu i rekreacji na terenie Gminy Borowa.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowa za I półrocze 2019 roku.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Borowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi Pani Beaty Zakręckiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. na uchwałę NR XX/97/2016 Rady Gminy Borowa z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i. prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady        
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.