Wójt Gminy Borowia informuje, że Rada Gminy Borowa przystępuje do wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osobę na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz karty zgłoszenia.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r. Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu.
Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy w Borowej, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych:

 
 Wójt Gminy Borowa

Stanisław Mieszkowski

 

Załączniki:

Sytuacja powodziowa bez zmian z tendencją do normalizacji. Napływ wód z miejscowości zalanych powiatu mieleckiego, szczególnie gminy Wadowice Górne, ciekiem Brnik, powoduje przyrosty wód w jego ujściu tzn. w Glinach Małych. Liczne podtopienia mieszkańców Glin Małych i Glin Wielkich w dalszym ciągu zagrożenie dla oczyszczalni ścieków w Sadkowej Górze.
Powolny spadek poziomu wód na rzece Wiśle, powoduje spowolnienie ujścia wód na rzece Wisłoce. Konsekwencją tego stanu jest minimalny spadek jej dopływu rzeki Stary Breń.
W dalszym ciągu istotnym elementem stanu wód w gminie jest ciek Brnik, a ściślej jego ujście na śluzie wałowej  Starego Brnia  w Glinach Małych. Śluza wałowa na godzinę 2.00 w dalszym ciągu zamknięta. Napływ wód powodziowych z wyżej położonych regionów powiatu, wymusza konieczność pompowanie mechanicznego wody.

Wójt Gminy Borowa odwołuje z dniem 29 maja 2019 r. od godz. 9:30 alarm powodziowy na terenie Gminy Borowa. Jednocześnie utrzymuje się w mocy zarządzenie nr 38/2019 r.  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Wójt Gminy Borowa odwołuje z dniem 29 maja 2019 r. od godz. 16:00  pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Borowa.

Sytuacja w gminie jest monitorowana na bieżąco przez Wójta Gminy i pracowników UG w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Na dzień 28 maja na terenie gminy nie zanotowano większych zmian. Napływ wód z miejscowości zalanych powiatu mieleckiego, szczególnie ciekiem Brnik, spowodował przyrosty wód w jego ujściu tzn. w Glinach Małych. Występują liczne podtopienia mieszkańców Glin Małych i w dalszym ciągu zagrożenie dla oczyszczalni ścieków w Sadkowej Górze.
Powolny spadek poziomu wód na rzece Wiśle, powoduje spowolnienie ujścia wód na rzece Wisłoce. Konsekwencją tego stanu jest minimalny spadek jej dopływu rzeki Stary Breń. Istotnym elementem stanu wód w gminie jest ciek Brnik, a ściślej jego ujście na śluzie wałowej do Starego Brnia  w Glinach Małych. Śluza wałowa w dalszym ciągu zamknięta. Napływ wód powodziowych z wyżej położonych regionów powiatu, wymusza konieczność pompowanie mechanicznego wody.
Serdecznie dziękujemy druhom strażakom za ich postawę i działania na rzecz naszych mieszkańców.