Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2020 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Borowa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Borowa na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2021 rok
 10. Podjecie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2021 roku .
 11. Podjecie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2021 roku oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
   transportowych na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.