Zakończono wykonywanie robót i dokonano odbioru końcowego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Borowa".  Zadanie dofinansowywane w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014-2020.  Zakres robót obejmował:

  1. Budynek Szkoły Podstawowej w Borowej, Borowa 248 działka nr ewid. 2687 w zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szatni, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku z salą gimnastyczną, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem klatki schodowej, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku szatni, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku głównego, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian cokołu oraz ścian przy gruncie, kotłownia olejowa, wentylacja dla pomieszczeń kotłowni, instalacja c.o.
  2. Budynek administracyjny w Borowej, Borowa 221 działki nr ewid. 1124 i 1131 w zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego w zakresie wymiany instalacji grzewczej, przewodów, grzejników, montaż zaworów.
     
Wartość zadania – 1.248.450,00 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 962.444,26 zł, w tym RPO 818.077,61 zł i Gmina 144.366,65 zł.
Koszty niekwalifikowalne – 286.005,74 zł, czyli RPO – 818.077,61 zł i Gmina 430.372,39 zł.
Ogólna wartość inwestycji wynosi 1.276.826,00 zł uwzględniając opracowanie studium wykonalności (refundacja została wypłacona), termowizyjne badanie ciągłości warstwy termicznej budynków (rozstrzygnięto zapytanie ofertowe) oraz audyt powykonawczy (rozstrzygnięto zapytanie ofertowe), w tym dofinasowanie RPO 842.197,20 zł i udział własny  w wysokości 434.628,80 zł tj. procentowo: RPO – 65,96% i Gmina 34,04%. Koszty niekwalifikowalne to modernizacja kotłowni w szkole i procentowa powierzchnia zajęta przez Policję w budynku administracyjnym w stosunku do kosztów jego termomodernizacji. 
Termin zakończenia i rozliczenia inwestycji zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim – 30.11.2017 r.