Wójt Gminy Borowa zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. nawalnego deszczu oraz powodzi mogą składać wnioski celem oszacowania strat.
Wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, w Urzędzie Gminy Borowa pok. Nr 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny:

  • do pobrania ze strony www.borowa.pl
  • w pok. Nr 19 (II piętro) Urzędu Gminy Borowa
  • u Sołtysów wsi
  • w sekretariacie Urzędu Gminy Borowa

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię wniosku o płatności złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski
  • Informację o ilości zwierząt w gospodarstwie w 2019 r.


Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami.
Wniosek musi być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.