W dniu 2 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące najważniejsze inwestycję samorządowe zrealizowane w gminie Borowa w 2020 r. Omawiane inwestycje dotyczyły:

  • przebudowy dróg w centrum wsi Borowa – etap II, koszt realizacji inwestycji 3 333 210 zł, w tym dofinansowanie 1 993 376 zł

Enea Elektrownia Połaniec i Gmina Borowa podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej. Planowana instalacja o mocy do 2 MW może powstać na 2 ha gruntach należących do gminy Borowa.

Grupa Enea rozwija projekty z zakresu zielonej energii i sukcesywnie zwiększa produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W 2019 r. Grupa Enea wytworzyła 2,3 TWh energii elektrycznej ze źródeł OZE – był to wzrost o 12,5% w porównaniu z rokiem 2018 r. List intencyjny stanowi wyraz woli podjęcia współpracy między Eneą Połaniec a Gminą Borowa w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej. Szczegóły oraz model współpracy uregulują odrębne umowy.

W Elektrowni Połaniec dzięki Zielonemu Blokowi o mocy 225 MW wytwarzamy energię elektryczną z OZE. Chcemy rozwijać zielone źródła energii, stąd kolejny projekt dotyczący fotowoltaiki. Podpisaliśmy już wcześniej listy intencyjne dotyczące fotowoltaiki z gminą Staszów, Osiek, a także z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”, teraz do tego grona dołącza gmina Borowa. Plany budowy elektrowni fotowoltaicznej przez Eneę Połaniec wpisują się w Strategię Rozwoju Grupy Enea, która koncentruje się na zrównoważonej transformacji aktywów wytwórczych w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii – powiedział Jacek Kutz, wiceprezes Enei Elektrowni Połaniec.

Udało się rozpocząć proces, który może przynieść wiele dobrego dla mieszkańców naszej gminy. Włączając się w zielone projekty, oferujemy energetyce niewykorzystywane przez rolnictwo grunty pod budowę wielkoobszarowych instalacji fotowoltaicznych. Dla Gminy Borowa inwestycja ta będzie dużym krokiem prorozwojowym, co bardzo nas cieszy – powiedział Stanisław Mieszkowski, Wójt Gminy Borowa.

Inwestycje w farmy fotowoltaiczne wpisują się w założenia projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., która zakłada rozwój odnawialnych źródeł energii w celu zróżnicowania struktury wytwarzania i obniżenia emisyjności.

W dniu 13.07.2020 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem  Budowlanym  „POLBUD” Tomasz Darowski Kłoda na realizację zadania polegającego na przebudowie dróg:

  • dz. nr ewid. 222/1 w miejscowości Gliny Wielkie (185 m drogi asfaltowej),
  • dz. nr ewid. 770 w miejscowości Górki (305 m drogi asfaltowej),

oraz remoncie dróg:

  • dz. nr ewid. 1940 w miejscowości Borowa (255 m drogi asfaltowej),
  • dz. nr ewid. 402 w miejscowości Gliny Wielkie (105 m drogi asfaltowej),
  • dz. nr ewid. 770 w miejscowości Górki (350 m drogi asfaltowej),
  • dz. nr ewid. 175 w miejscowości Surowa (155 m drogi asfaltowej).

na kwotę brutto w wysokości 190.069,45 zł.
Zadanie dotyczące przebudowy dróg w Glinach Wielkich i Górkach jest dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w kwocie 72.000 zł oraz budżetu Gminy w kwocie 257,58 zł.
Zadania remontowe dróg w Borowej, Glinach Wielkich, Górkach i Surowej finansowane są ze środków funduszów sołeckich wymienionych sołectw w kwocie 81.469,83 zł oraz dofinansowane z budżetu Gminy w kwocie 36.599,63 zł.

Termin zakończenia realizacji wraz z odbiorem końcowym upływa z dniem 14.08.2020 r.

Miła informacja pod koniec tygodnia.

Gmina Borowa otrzymała dofinansowanie w ramach funduszu inwestycji samorządowych w wysokości 597 789 zł z programu #tarczadlasamorządów

Dziś w Urzędzie Marszałkowski Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa na dotację w wysokości 121 278 zł na finansowanie zadania pn. „Renowacja zbiornika małej retencji Sicina w miejscowości Borowa”.
Zbiornik jest odbiornikiem wód opadowych spływających powierzchniowo z części wsi Borowa oraz terenów rolniczych będących w oddziaływaniu zbiornika. Stanowi on podstawę retencji wód opadowych i dopływających z systemów melioracyjnych. Został ukształtowany naturalnie w istniejącym zaniżeniu terenu. Zbiornik jest połączony przepustami z rowem melioracyjnym Sicina.
Planowany zakres prac obejmuję usunięcie trzciny i innych porostów z dna zbiornika, odmulenie dna zbiornika warstwą 1 metra na powierzchni 0,49 ha, skarpowanie czaszy zbiornika, wywóz zanieczyszczeń i urobku z odmulenia.

Jesiennych remontów w gminie ciąg dalszy. Modernizacja i remont dróg gminnych to jedno z priorytetowych zadań władz gminnych. W ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować poprawę następujących dróg:

  • „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Gliny Wielkie dz. nr ewid. 186 i dz. nr ewid. 140 i Sadkowa Góra dz. nr ewid. 335 i dz. nr ewid. 780”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu województwa stanowiących dochody  z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019. Koszt realizacji zadania wyniósł 127.808,69 zł, w tym dofinasowanie w kwocie 125.000 zł.
  • „Remont drogi gminnej nr 103256R Gliny Małe – Wągroda w miejscowości Gliny Małe, drogi Stara Cegielnia – Górki dz. nr ewid. 399 obręb Surowa, drogi Most – Brnik dz. nr ewid. 265 obręb Łysakówek, drogi za kościołem dz. nr ewid. 868, 1386 obręb Górki, drogi Do Leśniaka dz. nr ewid. 389/2 obręb Gliny Wielkie, drogi gminnej nr 103254R Sadkowa Góra – Gawłuszowice w miejscowości Sadkowa Góra”. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu województwa podkarpackiego. Koszt realizacji zadania wyniósł 470.632,44 zł, w tym dofinasowanie w kwocie 200.000,00 zł.

Wyremontowane drogi znacznie poprawiły wizerunek poszczególnych miejscowości i gminy Borowa. Realizacja zadań służy rozwojowi gospodarczemu naszej gminy oraz znacznie podniesie jakość komunikacji na drogach gminy Borowa.