Zawiadamiam, że w dniu 30 października 2019 roku (środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Borowa.
 7. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Borowa.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Borowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Borowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 13. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 14. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady        
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena placówek oświaty i wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Borowa w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Analiza i ocena stanu sportu i rekreacji na terenie Gminy Borowa.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowa za I półrocze 2019 roku.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Borowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi Pani Beaty Zakręckiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. na uchwałę NR XX/97/2016 Rady Gminy Borowa z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i. prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady        
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 13 września 2019 roku  (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
5. Zakończenie sesji.

 Przewodniczący Rady     
 Mieczysław Wiącek 

Zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku  (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się X sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Gospodarka mieniem komunalnym - ocena stanu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
7. Analiza stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.
8. Analiza funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i zadań przyjętych do realizacji w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa.
10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2019 roku  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy  Borowa w 2018 roku, oraz debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowa wotum zaufania.
 8. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2018 rok i sprawozdania finansowego.
 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy Borowa o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Borowa za 2018 rok.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 13. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 14. Podjecie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników zgłoszonych do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję 2020-2023.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Wiącek 

Informacja dla mieszkańców gminy Borowa, którzy chcą wziąć czynny udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Borowa w roku 2018 podczas VIII Sesji Rady Gminy Borowa, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa.
Zgodnie z art. 28aa ust. 6-8 ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 
 Wójt Gminy Borowa
 
 Stanisław Mieszkowski