Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z funkcjonowania systemu ochrony zdrowie na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej za rok 2019.
 8. Ocena porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa na terenie gminy – informacja OSP i Rewiru Policji.
 9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Gminy Borowa.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn."Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borowej".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn."Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę dróg w centrum wsi Borowa" i pozostałego deficytu budżetu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.

 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2020 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Borowa ma rok szkolny 2019/2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/102/2020 rady Gminy Borowa z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyposażenia w składniki majątkowe zakładu budżetowego pod nazwą ”Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Borowa na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa na 2020 rok
 17. Interpelacje i zapytania.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.

 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 9 marca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Borowa.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Borowa lub jej jednostkom organizacyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w składniki majątkowe zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2020 rok.
 7. Zakończenie sesji.

 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Borowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany Statutu Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Borowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Borowa na rok 2020.
 9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Borowa.
 11. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020-2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2020 rok.
 17. Interpelacje i zapytania.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Borowa w 2020 roku.