Zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LVI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 10. Omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy – sprawozdanie Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Borowej
 11. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola w Pławie oraz nadania statutu.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do organu właściwego do jego rozpatrzenia.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowej
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2023 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena sytuacji w rolnictwie – współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz ocena przygotowania gminy do prowadzenia akcji ratowniczych i likwidacji skutków innych klęsk żywiołowych.
 8. Ocena stanu urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej.
 9. Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej i zadaniach planowanych do realizacji w 2023 roku
 10. Przedstawienie planowanych inwestycji do realizacji w 2023 roku.
 11. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa za rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa w 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Borowa
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa obiektu byłego gimnazjum na gminne przedszkole działka nr ewid. 378 w Pławie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2023 roku (środa) o godz. 9.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 5. Przedstawienie planów inwestycyjnych przez inwestora będącego właścicielem obiektu byłej szkoły w Łysakówku.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2023 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/224/2014 Rady Gminy Borowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenie Przedszkola w Pławie oraz nadania statutu.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Borowa na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Borowa w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/86/2019 Rady Gminy Borowa z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Borowa na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata 2023-2035
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Borowa na 2023 rok
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa na 2023 rok.
 17. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok.
 18. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Sprawy różne i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2022 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowa na lata 2022 – 2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2023 rok.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.