Zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LVI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 10. Omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy – sprawozdanie Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Borowej
 11. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola w Pławie oraz nadania statutu.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do organu właściwego do jego rozpatrzenia.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowej
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.