Zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Borowa za 2021 rok oraz debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowa wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2021 rok.
 9. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2021 rok i sprawozdania finansowego.
 10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Borowa za 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2022 rok.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.