Zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2018 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 11  Urzędu Gminy Borowa odbędzie się  XXXIX  sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
 5. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz ocena przygotowania Gminy do prowadzenia akcji ratowniczej i likwidacji skutków innych klęsk żywiołowych.
 6. Informacja o działalności Gminnej Spółki Wodnej na terenie gminy i zadaniach realizowanych w roku 2018.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa w 2018 roku.
 8. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Borowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Borowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Marian  Taran