Zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku  (wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się VI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja nt. „Przebudowy i rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 [m3/d] i RLM=4000 w miejscowości Sadkowa Góra.
 7. Ocena porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Borowa – informacja OSP i Rewiru Policji.
 8. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 9. Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej.
 10. Informacja o działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi z dnia 29 marca 2019 r. na działalność Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy i wzajemnych kontaktów między organizacjami i mieszkańcami Gminy Borowa oraz Gminy Kolačkov.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady        
Mieczysław Wiącek

Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2019 roku  (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się VII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena sytuacji w rolnictwie – współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz rolnictwa.
 7. Ocena funkcjonowania oświaty i edukacji na terenie Gminy Borowa.
 8. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Borowa.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry        w Borowej za rok 2018.
 10. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2030.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady        
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2019 roku  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się V sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz ocena przygotowania Gminy do prowadzenia akcji ratowniczej i likwidacji skutków innych klęsk żywiołowych.
 7. Ocena stanu urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej.
 8. Informacja o działalności Gminnej Spółki Wodnej na terenie gminy i zadaniach realizowanych w roku 2019.
 9. Raport  z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa w 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Borowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych i umowy dzierżawy części działki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2019 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady        
Mieczysław Wiącek  

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się IV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  w Gminie Borowa na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych oraz określenia ich wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, ich rodzajów i wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Borowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 13. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2019-2030.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2019 rok.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się III sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Borowa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Borowa na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się II sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2019 roku oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Borowa na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.