Uchwałą Rady Gminy Borowa nr XXIX/179/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. przyjęto Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Surowa na lata 2021-2025 opracowaną przez Członków Grupy Odnowy Wsi Surowa. Pozwoliło to do przystąpienia Gminy Borowa i Sołectwa Surowa do projektu Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

W 2023 roku Członkowie Grupy Odnowy Wsi Surowa na spotkaniu w kwietniu zdecydowali, że zgodnie z przyjętą Strategią Sołectwa Surowa do projektu PPOW złożą wniosek o dofinansowanie działania na remont i poprawę funkcjonalności łazienek w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Surowej.
4 lipca 2023 r. w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach PPOW przez Województwo Podkarpackie reprezentowane przez Piotra Pilcha – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego i Ewę Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, a Gminą Borowa reprezentowaną przez Stanisława Mieszkowskiego – Wójta Gminy Borowa oraz Wiesława Kozdębę – Skarbnika Gminy Borowa. Zadanie jest kontynuacją rozpoczętej inicjatywy. Remont  łazienki pozwoli przystosować pomieszczenie do obecnie przyjętych standardów oraz umożliwi sprawne korzystanie z sanitariatów wszystkim mieszkańcom. W znaczy sposób podniesie się jakość miejsca do wypoczynku i spotkań dla mieszkańców. Działanie to Zdecydowanie poprawi jakość życia społeczności w Surowej.
"Remont i poprawa funkcjonalności łazienek w budynku ochotniczej straży pożarnej w Surowej w którym spotykają się mieszkańcy sołectwa" to przedsięwzięcie dofinansowanie w kwocie blisko 12.000,00 zł jako pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. Wartość całego zadania wyniosła 23.980,01 zł.

Z dniem 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.


ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
•    ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
•    jest nieskazitelnego charakteru,
•    ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
•    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
•    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
•    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.


ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
•   osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
•    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
•    adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
•    duchowni,
•    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
•    funkcjonariusze Służby Więziennej,
•    radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w Urzędzie Gminy Borowa

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

  1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego.
  2. Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
  4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
  5. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.). 

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

  1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.
  2. Imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa co najmniej pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną przez kandydata klauzulę informacyjną w związku w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Kartę zgłoszenia i dokumenty składa się odpowiednim Radom Gmin.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).


Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Borowa, I piętro, pokój nr 7.

Nr tel. 175815516

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydata - postępowania o przestępstwa

Oświadczenie kandydata - władza rodzicielska

Zaświadczenie lekarskie

Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika

 

Do pobrania:

Informujemy, że z dniem 15 maja 2023 r. rozpoczęła się sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji gminy Borowa, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Osoby uprawnione do dodatku węglowego, które chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy muszą złożyć stosowny wniosek.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Borowa pok. 6 i 7 od dnia 15 maja 2023 r. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane w kolejności wpłynięcia.

Gmina Borowa do sprzedaży końcowej posiada węgiel sortymentu orzech w ilości 86 ton.

Cena węgla wynosi 1760 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego.

Wzór wniosku do pobrania: