Informujemy, że w dniu 17.11.2022 r. gmina Borowa podpisała umowę z TAURON Wydobycie S.A. na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W związku z tym od 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) rozpocznie się proces sprzedaży i dystrybucji paliwa stałego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad sprzedaży i dystrybucji będą przekazywane na bieżąco.

Aktualizacja - 22.11.2022 r.

Jeszcze raz apelujemy o:

  • prawidłowy opis przelewu (pole "Tytułem")
  • niedokonywanie wcześniejszych wpłat - przed uzgodnieniem szczegółów z pracownikiem Urzędu

UWAGA!

Co do zasady przelewu powinna dokonać osoba składająca wniosek o preferencyjny zakup węgla. Dopuszcza się również aby była to osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego na które został złożony wniosek.

Prosimy również o nieprzynoszenie do Urzędu potwierdzeń wpłaty.

Faktury za zakup węgla wydawane są przy odbiorze w firmie Nautile Polska Robert Kwiatkowski.

Aktualizacja - 21.11.2022 r.

Gmina Borowa rozpoczęła sprzedaż i dystrybucję paliwa stałego (węgla) w cenie preferencyjnej - 1 760 zł brutto za 1 tonę (cena nie obejmuje transportu ze składu do gospodarstwa domowego). Węgiel przeznaczony do sprzedaży będzie pochodził z polskich kopalń.

Sprzedaż odbywać się będzie na zasadach przedpłaty. Pracownik Urzędu Gminy Borowa skontaktuje się z Państwem telefonicznie na numer podany we wniosku i poda niezbędne informacje do dokonania płatności. Kontakt odbywać się będzie zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

Dystrybucją zajmować się będzie firma Nautile Polska Robert Kwiatkowski, 39-305 Borowa 54. Odbiór węgla ze składu w Borowej we własnym zakresie.

Istnieje możliwość  skorzystania z transportu firmy Nautile Polska Robert Kwiatkowski w cenie 10 zł bezpośrednio do gospodarstwa domowego na terenie gminy.

Informację dotyczącą możliwości odbioru węgla otrzymają Państwo telefonicznie od firmy.  

Przy dokonywaniu przelewu należy w polu "Tytułem" podać:

  • zapis "Zakup węgla"
  • nazwisko i imię osoby składającej wniosek
  • adres gospodarstwa domowego na które był składany wniosek

 

Uwaga!

Prosimy o niedokonywanie wcześniejszych wpłat przed kontaktem z pracownikiem Urzędu. Nie ma to wpływu na kolejność odbioru węgla ze składu.


Wzór prawidłowo wypełnionego przelewu bankowego dla zakupu 1,5 tony.

 

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla po cenie preferencyjnej (nie wyższej niż 2 000 zł za tonę) mogą składać wnioski w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Borowa (pok. 6 i 7) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Biorąc pod uwagę dużą ilość złożonych wniosków, apelujemy o jak najszybszą decyzję w tej sprawie, ponieważ zbyt późne złożenie wniosku może nie gwarantować zakupu węgla w tym roku.


Węgiel od samorządu mogą zakupić osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, które nie nabyły wcześniej odpowiedniej ilości paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę

Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Gmina nie ma wpływu na jakość sprzedawanego węgla w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu jego użytkowania.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w pierwszej transzy tj. do 31 grudnia 2022 r. można na zasadach preferencyjnych zakupić maksymalnie 1,5 tony opału. W kolejnej transzy w roku 2023 na podobnych zasadach  będzie można nabyć kolejne 1,5 tony węgla do 30.04.2023 r.

Limit nie wykorzystany w tym roku nie przechodzi na rok następny.

Pliki do pobrania:

Wójt Gminy Borowa informuje, że Gmina Borowa przystąpiła do programu rządowego w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Umożliwi to mieszkańcom naszej gminy zakup węgla po cenie nie wyższej niż 2 000 zł za tonę.

Węgiel od samorządu mogą zakupić osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, które nie nabyły wcześniej odpowiedniej ilości paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę

Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla mogą składać wnioski o zakup paliwa stałego w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Borowa (pok. 6 i 7) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  w terminie od 7 do 10 listopada 2022 r.

Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Gmina nie ma wpływu na jakość sprzedawanego węgla w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu jego użytkowania.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w pierwszej transzy tj. do 31 grudnia 2022 r. można na zasadach preferencyjnych zakupić maksymalnie 1,5 tony opału. W kolejnej transzy w roku 2023 na podobnych zasadach  będzie można nabyć kolejne 1,5 tony węgla do 30.04.2023 r.

Pliki do pobrania:

Wójt Gminy Borowa, na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1692 ze zm.) informuje o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.).
Obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dokonuje się co najmniej raz w roku.
Kominiarze podczas przeglądów okresowych będą mogli także weryfikować prawdziwość oświadczeń złożonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, co jest m.in. podstawą do wypłacania dodatków węglowych.