Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z wprowadzeniem przez Parlament dnia wolnego 12 listopada 2018 r. wywóz zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników dla mieszkańców Woli Pławskiej, Orłowa, Pława oraz Borowej od nr 1-65 i od nr 420 do końca przewidziany harmonogramem wywozu na dzień 12.11.2018 r. (poniedziałek) zostanie wykonany w dniu 17.11.2018 r. (sobota).

Uprzejmie prosimy o wystawienie pojemników do wywozu do godz. 7.00.

Sadzenie drzew

W październiku 2018 roku zgodnie z wytycznymi Instytutu Pamięci Narodowej został wyremontowany pomnik upamiętniający ofiary bombardowania dokonanego w 1944 roku przez Niemców oraz obelisk ku czci ofiar II wojny światowej poległych w latach 1939-1945 w miejscowości Borowa. Koszt robót 36 203,99 zł.

Minął drugi rok realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Grupa Odnowy Wsi w składzie Andrzej Magdziak – lider, Urszula Jędrzejowska, Barbara Magdziak, Marian Taran, Ryszard Sapała, Magdalena Skop, Elżbieta Twardy realizowała zadanie na które został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod nazwą „Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie placu zabaw o nowe elementy oraz rozszerzenie funkcjonalności i możliwości obiektu poprzez budowę wiaty jako infrastruktury pozwalającej na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców”. W 2018 roku do Programu zgłosiło się 87 gmin, ubiegając się o pomoc finansową rzędu 857 tysięcy złotych. Kwota środków przeznaczonych z Budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań w 2018 roku to ok. 680 tysięcy złotych, co pozwoliło na podpisanie 68 umów z beneficjentami Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.
Nasz wniosek uplasował się na 50 miejscu.
W październiku 2018 roku zakończyła się modernizacja placu zabaw, zainstalowano nowe zabawki i huśtawki dla najmłodszych. Powstało również miejsce do wspólnego biesiadowania co przyczyni się do integracji społeczności naszej wsi.

W dniu 17 października 2018 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbyła się XLV Sesja Rady Gminy, na której Wójt Gminy Borowa Władysław Błażejowski podsumował kadencję oraz przekazał informację i ocenę realizacji zadań Rady Gminy Borowa w okresie kadencji 2014-2018. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom gminy, kierownikom referatów i kierownikom jednostek budżetowych gminy, dyrektorom szkół, kołom gospodyń wiejskich, strażom pożarnym oraz mieszkańcom gminy za owocną współpracę.    
      
Dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy, wręczyli podziękowania za dotychczasową współpracę na ręce Wójta Gminy Borowa Władysława Błażejowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Borowa Mariana Tarana.
      
Rozstrzygnięto również XI edycję konkursu „Na najładniejszą i bezpieczną posesję na terenie gminy Borowa". Dzięki konkursowi gminne miejscowości są coraz piękniejsze, zadbane i uporządkowane. W swoich założeniach konkurs zachęca do poprawy estetyki zabudowy i otoczenia, bezpieczeństwa oraz warunków higieniczno-sanitarnych, a co za tym idzie, poprawia się wizerunek wsi. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 13 właścicieli posesji i gospodarstw. Dnia 5 lipca 2018 roku komisja konkursowa, którą powołał Wójt Gminy Borowa, obradowała w sześcioosobowym składzie: Iwona Skop (przewodniczący), Monika Występek (zastępca przewodniczącego), Sebastian Stachowicz, Marian Taran, Andrzej Karwacki i Stanisław Pazdro. Komisja konkursowa wizytowała wszystkie posesje, których właściciele zgłosili pisemną deklarację uczestnictwa w konkursie. Członkowie komisji przyznawali uczestnikom liczbę punktów w skali od 1 do 10. O kolejności miejsc w poszczególnych kategoriach decydowała suma punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji konkursowej. Komisja oceniała przede wszystkim ogólny wygląd (posesji, ogrodu i gospodarstwa), ogólny stan techniczny, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, ład i porządek na posesji oraz elementy charakterystyczne dla polskiej wsi. W wyniku przeglądu posesji Komisja dokonała wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach.