Dnia 30 sierpnia 2023 . r Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wydał decyzję o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Borowa RZ.RZT.70.35.2023. Nowa taryfa , wchodzi w życie w dniu 29.09.2023 r.  i będzie obowiązywała przez kolejne 36 miesięcy. Ze względu na wysoki wzrost cen, Rada Gminy w Borowej podjęła uchwałę w sprawie dopłaty do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na 2023 r.
Po uwzględnieniu dotacji dla gospodarstw domowych cena 1 m3 dostarczanej wody wynosić będzie 4,10 zł brutto, natomiast cena 1 m3 odprowadzanych ścieków wynosić będzie 8,60 zł brutto.