Zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2018 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 11  Urzędu Gminy Borowa odbędzie się  XXXIX  sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
  5. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz ocena przygotowania Gminy do prowadzenia akcji ratowniczej i likwidacji skutków innych klęsk żywiołowych.
  6. Informacja o działalności Gminnej Spółki Wodnej na terenie gminy i zadaniach realizowanych w roku 2018.
  7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa w 2018 roku.
  8. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa za 2017 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Borowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Borowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
  13. Interpelacje i zapytania.
  14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Marian  Taran

Zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
  5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Bieżąca sytuacja w rolnictwie – informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mielcu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2018 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2018.
  10. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
  11. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa.
  13. Interpelacje i zapytania.
  14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja uroczysta godz. 12.00
Podczas uroczystej sesji zostaną wręczone nagrody dla najlepszych sportowców 2017 roku.

Przewodniczący Rady

Marian  Taran

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2017 roku o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się  XXXVII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
  5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
  8. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok wraz z uzasadnieniem.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowa na lata 2018 – 2025.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2017 rok.
  11. Interpelacje i zapytania.
  12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 
Sesja uroczysta godz. 12.00

Podczas uroczystej sesji zostanie rozstrzygnięta X edycja konkursu „Na najładniejszą i bezpieczną posesję na terenie Gminy Borowa”


Przewodniczący Rady

Marian Taran